Beskrivelse af sessioner

SESSIONER, RUNDE 1

1. Kvalitet
Kvalitetssikring af digital læring
Ved Søren L. Jørgensen, pædagogisk konsulent, eVidenCenter, Maj Britt Weidinger, projektleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi og Klaus Vejlgaard Just, konsulent, Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling

Forløb med digital læring vinder frem, bl.a. fordi mange institutioner kan se muligheder i digitaliseringen. Men hvordan fastholder vi kvaliteten i undervisningen, når der omlægges fra fysiske til digitale læringsforløb? Det søger denne session svar på.

Den nye Certificering af e-læringsforløb, der fokuserer på en didaktisk kvalitetssikring, bliver præsenteret. Og korte oplæg om erfaringer og metoder med kvalitetssikring rammesætter efterfølgende en drøftelse af, hvordan skoleledere kan arbejde med kvalitetssikring af digital læring.

 

2. Strategi
Digital strategi for begyndere og let øvede. Inspiration til processen
Ved Olaf Rye, direktør for gymnasieområdet, Rybners og Thomas Skytte, administrerende direktør, Praxis

Undervisningsministeriets analyse fra april 19 viser, at mange eud-skoler endnu ikke har en digital strategi eller digitale sigtepunkter. Men hvordan står det til på det gymnasiale område? I denne session deler Olaf Rye ud af erfaringerne fra Rybners’ arbejde med formulering og implementering af skolens digitale strategi. Sessionen indledes med, at Thomas Skytte tager temperaturen på sektoren i forhold til, hvor langt udviklingen af digitale strategier er kommet. Sessionen har som mål at indkredse, hvad den gruppe af skoler, der står overfor en digitaliseringsproces, har brug for at forholde sig til.

 

3. Didaktik
Instruktionsfilm, der har betydning for elevernes læringsudbytte
Ved Arnt Vestergaard Louw, lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Tøger Kyvsgaard, projektleder og chefkonsulent, Videnscenter for Håndværk – Design & Arkitektur (VIHDA)

På mange erhvervsuddannelser anvendes video- og animationsfilm som en del af undervisningen. Men hvad skal der til, for at det får betydning for elevernes læringsudbytte? Det har et nyt projekt søgt svar på. Hør om hvilke potentialer og udfordringer, der er ved brug af instruktionsfilm i undervisningen, og bliv klogere på, hvordan du som leder eller konsulent kan understøtte brugen af video i undervisningen på din erhvervsskole.

 

4. Teknologiforståelse
Computational Thinking (CT) i erhvervsuddannelserne
Ved Anders B. Larsen, pædagogisk konsulent, eVidenCenter, Jette Østergård og Jens Peder Smed, undervisere, UC Ringkøbing Skjern 

Sessionen giver en introduktion til Computational Thinking (CT) og teknologiforståelse med særligt fokus på algoritmisk tænkning. Som deltager får du et indblik i, hvad CT er, og hvordan CT kan understøtte elevernes teknologiforståelse som en problemløsningsmetode.
 
Undervisere fra erhvervsuddannelserne giver praktiske eksempler på, hvordan CT kan anvendes i undervisningen på erhvervsuddannelserne, og hvordan eleverne arbejder med kompetenceområder inden for CT fx innovation, kreativitet og kritisk tænkning. 

 

5. Videndeling
Opbygning og deling af fælles undervisningsforløb med afsæt i masterskabeloner
Per Nordby Jensen, IKT- og læringsansvarlig og Margot Skyum-Jensen, afdelingsleder, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

Per og Margot fortæller og viser i denne session, hvordan skolen har arbejdet med videndelingskultur og på baggrund heraf masterskabeloner, der distribueres som læringsforløb til eleverne.

Skolen har overordnet set haft et ønske om at fremme Flipped Learning, styrke fælles forberedelse og at understøtte lærerrollen som faciliterende i en læreproces.

Sessionen indeholder et eksempel på, hvordan man som skole konkret og kontinuerligt kan arbejde med forbedre kvalitet i læringsforløb, der udbydes på baggrund af masterskabeloner. Der arbejdes bl.a. med den svære disciplin at erstatte PowerPoints og filer med et indhold, der tager afsæt i eleven som den lærende.

SESSIONER, RUNDE 2

1. Kvalitet
Strategi om cyber- og informationssikkerhed giver nye kompetencebehov
Ved Jørgen Theibel Østergaard, lektor og konsulent, og Hanne Søgaard, lektor, Københavns Professionshøjskole, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Institut for Didaktik og digitalisering

Befolkningen, virksomheder og myndigheder skal kende og kunne håndtere fremtidens digitale risici, det er målet med den tidligere regerings strategi om cyber- og informationssikkerhed. En undersøgelse peger på centrale kompetenceudviklingsbehov i uddannelsesverdenen blandt grundskoler, erhvervsskoler (EUD/VEU/HHX/HTX) og almene gymnasier. Der gives en række anbefalinger til, hvordan skolerne kan håndtere opgaven. I sessionen bliver undersøgelsens resultater fremlagt, og deltagerne bliver præsenteret for redskaber, der kan bruges til den lokale opgave med at klæde elever og ansatte på.

 

2. Strategi
Digitaliseringsstrategier - tre skoleeksempler
Ved Jesper Østrup, direktør, Roskilde Teknise Skole, Lars Ringgaard Kristensen, underviser og pædagogisk it-vejleder, Aalborg Handelsskole og Mogens Schlüter, udviklingschef, SOSU Esbjerg.

Et meningsfyldt formål med indførelse af it i undervisningen, hvor de pædagogiske implikationer er tydelige, kan være styrende for ændringer af undervisningsopgaven, lærerrollen, undervisningens rammesætning, elevernes udbytte mv. 

Denne session sætter fokus på, hvordan man ved at designe et samlet samspil kan opnå mulighed for at udvikle hele organisationen og etablere helt nye læringskulturer samt vælge den eller de bedst egnede teknologi(er) til at opfylde formålet.

 

3. Didaktik
Hvad kan vi lære af virksomhedernes brug af e-læringsforløb?
Ved Søren Steen Nielsen, Senior xR Specialist, GRUNDFOS A/S

Flere og flere virksomheder benytter e-læringsforløb til at efteruddanne og opkvalificere deres medarbejdere. Denne session giver et indblik i, hvordan et forløb konkret foregår, samt hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre med e-læring. Deltag og få input til den måde, I på erhvervsskolerne arbejder med e-læring og efteruddannelse - og kom måske tættere på svaret om, hvorvidt VEU’s fremtid er e-læringsforløb.

 

4. Teknologiforståelse
Computational Thinking (CT) i gymnasierne
Ved Anders B. Larsen, pædagogisk konsulent, eVidenCenter, Henrik Hansen, lektor, Nyborg Gymnasium og Sune Weile, lektor og fagkonsulent, Sct. Knuds Gymnasium og fagkonsulent

Sessionen giver en introduktion til Computational Thinking (CT) og teknologiforståelse med særligt fokus på algoritmisk tænkning. Som deltager får du et indblik i, hvad CT er, og hvordan CT kan understøtte elevernes teknologiforståelse som en problemløsningsmetode.
 
Henrik Hansen og en repræsentant fra HHX giver praktiske eksempler på, hvordan CT kan anvendes i undervisningen i gymnasiet, og hvordan eleverne arbejder med kompetenceområder inden for CT, fx innovation, kreativitet og kritisk tænkning. Henrik Hansen fortæller bl.a. om CT-baserede undervisningsforløb i matematik og informatik, som bl.a. tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. 

 

5. Videndeling
Videncentrenes videndeling
Jesper Bitsch Bierbaum, leder, Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling og Axel Hoppe, leder, Videncenter for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne

En væsentlig opgave for EUD's 10 videncentre er at bidrage til at udvikle, opsamle og dele viden om kvalificeret og faglig relevant anvendelse af it i undervisningen.

I denne session fortæller Jesper Bitsch Bierbaum om, hvordan Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling udvikler brugerdrevne undervisningsforløb m.m. for de øvrige skoler.

Axel Hoppe fortæller om Videncenter for anvendelse af it i undervisningens nye læringsformat, Learning Factories, hvor et af målene netop er videndeling om autentiske problemstillinger på tværs af sektoren med fokus på en styrkelse af lærernes didaktiske kompetencer.

 

Tilmelding til konferencen