Marianne Sandahl

webBog
Marianne Sandahl

Evaluering i praksis

Marianne Sandahl

Marianne Bech Sandal
Stilling
Marianne Sandahl er ansat som underviser på Randers Social- og Sundhedsskole.

 OPGAVEN

Afgangsprojektet Evaluering i praksis gør sig bemærket i kraft af Marianne Sandahls analytiske kompetence. Hun stiller indledningsvis spørgsmålet: Hvilke teoretiske overvejelser og forståelser kan der ligger bag undervisernes forskellige syn på evaluering, og hvad kan det give af udfordringer i en evalueringspraksis på Randers Social- og sundhedsskole? Svaret søger hun – med reference til tre cases fra egen praksis – via en bearbejdning af de teorier, hun inddrager.

Hendes analyse demonstrerer såvel bredde som dybde: I bredden aktiveres begreber fra Aristoteles, over videnskabsteoretiske positioner som positivisme og hermeneutik til teorier om og definitioner af evaluering.

Teorierne bruger hun – i dybden – til en afdækning af de forskellige synsvinkler, der ligger til grund for underviseres forskellige syn på evaluering – og de praktiske konsekvenser heraf, fx den genkommende uafklarede tolkning af elevers svar i ETU´en og dermed konsekvenserne for praksis.

I sin analyse og konklusion når hun frem til, at forskellene ikke udspringer af underviseres valg af forskellige evalueringsmetoder og –former, men snarere underviseres forskellige vidensforståelser. Disse kan så lede til forskellige opfattelser af evalueringers genstande, metoder og former. De forskellige vidensopfattelser bør ikke– og, siger forfatteren, kan måske ikke - ryddes af vejen: De bør aktiveres som ressourcer, når undervisere sammen søger ”et fælles ståsted i evalueringsøjemed”. Afgangsprojektet belyser således en viden og nogle forudsætninger, undervisere ofte har vanskeligt ved at få frem i lyset i deres fælles søgen efter nævnte ståsted.

Læs opgaven her.