Mariann Olsen

webBog
Mariann Olsen

Implementering af test og prøver i AMU

Mariann Olsen

Mariann Olsen.jpg

Jeg er AMU-lærer på Learnmark Efteruddannelse i Horsens og har været tilknyttet skolen som lærer siden 2009. Jeg arbejder med en bred vifte af kurser og kursusdeltagere, fra ledere der kan være højtuddannede, til unge EGU elever som med en broget skoleerfaring nu har fået en praktikplads og dermed er berettiget til AMU uddannelse.

Jeg har i min diplomuddannelse været optaget af Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde, og det er stadig det, jeg brænder for. Jeg vil gerne bidrage til, at AMU-prøven bliver anvendt optimalt for alle AMU-kursister og er optaget af hvilke udfordringer og gevinster den politiske besluttede indføring af prøver i AMU bringer med sig.

Det meste af mit arbejdsliv har omhandlet ledelse i et spænd mellem økonomi og mennesker. Jeg startede med økonomi, men fandt undervejs ud af, at det var samarbejde og sparring med kollegaer og derefter ansvaret for medarbejdere, der fik mig til at gå på arbejde.
Jeg har også arbejdet for Røde Kors og skrevet en bog om vold i nære relationer.
Ligeværd og ordentlighed er væsentlige værdier i mit liv.

Jeg er bl. a.  EMCC Certificeret coach, Konfliktvejleder, Mindfulness instruktør og har en gammel diplom i ledelse.OPGAVEN

Mariann Salskov Olsen indstilles til årets afgangsprojekt på Diplom i Erhvervspædagogik med sit projekt Implementering af Prøver og test i AMU. Projektet udfolder en AMU undervisers forskellige didaktiske overvejelser i forlængelse af beslutningen i trepartsaftalen fra 2017 om at indføre test og prøver i AMU. En beslutning som i Marianns optik vækker bekymring og berører AMU’s eksistensgrundlag og værdisæt.

Afsættet for projektet er at undersøge, hvorvidt test og prøver kan få betydning for kursisternes læringsudbytte og for kvaliteten af hendes og kollegernes undervisningstilbud. Et andet fokus er implementering og forankring af test og prøver i organisationen.

Mariann udfolder problemstillingen gennem tre analyser. En analyse der synliggør den samfundspolitiske intention med at indføre test og prøver i AMU. Her indkredses historien bag AMU, den nuværende samfundspolitiske uddannelsesdiskurs samt gennem interview med uddannelsesnævnet de specifikke overvejelser bag beslutningen i trepartsaftalen. Den anden analyse er rettet mod hendes egen organisation og arbejdet med at implementere AMU test og prøver. Her beskrives et aktionslæringsforløb, som Mariann udvikler og gennemfører for og med kolleger som en integreret del af afgangsprojektet. Gennem forløbet arbejder de med at implementere prøver i deres praksis. Den sidste analyse sigter mod en specifik planlægning af et kursus i arbejdsmiljø, der skal afsluttes med en prøve. Her analyseres hvilke dilemmaer, udfordringer og potentialer rummer lokal undervisningsplanlægning af kurser.

Projektet rummer stærke analytiske beskrivelser af og reflektioner over lærerarbejdet i relation til såvel makro-, mezzo- og mikro niveau. Det demonstrerer ligeledes en stringent og videnskabsteoretisk velovervejet metode for udvikling af empiri i egen organisation. Desuden rummer projektet en meget ærlig og refleksiv tilgang til forfatterens egen rolle og mulige fordomme og forforståelser i implementeringsarbejdet. 

Du kan læse opgaven her