Anne-Marie Lyster Riis

webBog
Anne-Marie Lyster Riis

Dannelse til skiltetekniker

Anne-Marie Lyster Riis

Anne Marie Lyster Riis

 

Jeg er udlært skiltetekniker og underviser på skilteteknikeruddannelsen, fra grundforløb til svendeprøve.

Gennem min 8 årige ansættelse på TEC har min interesse altid ligget hos eleven som det hele menneske.

Det er således med en holdning om at den gode håndværker er det gode menneske, at jeg griber undervisningen an.

Det er altså ikke blot den fagfaglige viden og kunnen der skaber den dygtige håndværker.

I dette afsæt ligger kimen til en interesse for hvilke personlige kompetencer en dygtig håndværker skal besidde, og i forlængelse af dette er dannelsesbegrebet en velkommen medspiller.OPGAVEN

Med afsæt i en velafgrænset og yderst relevant problemstilling for egen praksis har Anne-Marie udarbejdet sit afgangsprojekt med stor potentiel anvendelsesværdi både på Skilteteknikeruddannelsen såvel som for EUD-området generelt.

Ud fra egne erfaringer i undervisningen med, at eleverne har vanskeligt ved at turde begå fejl og efterfølgende forholde sig til dem – samt erfaringer med at oplevelsen også er gældende flere steder i praktikken – sammen med en tese om, at det at have modet til at springe ud på dybt vand og lære af sine fejl, er en nødvendig del af det at kvalificere sig ind i et erhverv - spørger Anne-Marie til, hvad der karakteriserer dannelse, og især erhvervsrettet dannelse, og hvordan man som lærer kan lave undervisning, der sigter imod dette dannelsesideal.

Ud fra egen empiri bestående af et kvalitativt interview med en mester i en virksomhed samt observationer fra en workshop omhandlende Anne-Maries egne fejl til svendeprøven og et efterfølgende spørgeskema til eleverne – og dertil løbende refleksioner i egen praksis over erfaringer med fænomenet – udarbejder Anne-Marie sin analyse og får på eksemplarisk vis sat empiri, praksiserfaringer og relevant teori i spil med hinanden.

Anne-Marie kommer med en række bud på, hvordan man nærmere kan beskrive dannelsesidealet i EUD og herved også udfolde begrebet i skolens Fælles Pædagogiske Didaktiske Grundlag.

Hun kommer desuden med bud på, hvordan det at arbejde eksperimentbaseret kan danne didaktisk ramme omkring en undervisning, hvor eleverne kan udvikle sig hen imod dannelsesidealet ved at øve sig i at eksperimentere og prøve af.

Afgangsprojektet er velskrevet og velargumenteret hele vejen igennem og har en tydelig rød tråd fra valg af problemstilling til videnskabsteoretisk afsæt til valg af empiri og teori.

Du kan læse opgaven her