IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
399 , 20 kr.
499 , 00 kr.
Arbejdsmiljø i laboratoriet

Arbejdsmiljø i laboratoriet

Laboratoriearbejde er omfattet af mange særlige arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler, som er essentielle forudsætninger for arbejdet i et laboratorium. Denne bog indeholder alt, du bør vide om sikkerhed og arbejdsmiljø i kemiske og biologiske laboratorier.;

Arbejdsmiljø i laboratoriet dækker emner fra sikkerhedsudstyr og almen sikkerhed i laboratoriet over toksikologi og førstehjælp til klassificering og mærkning af kemiske stoffer. Desuden er der kapitler om fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt relevant lovgivning.

Arbejdsmiljø i laboratoriet henvender sig til laborant- og bioanalytikerstuderende samt studerende på andre videregående uddannelser, der har laboratoriefag. Bogen er desuden velegnet som håndbog i professionelle laboratorier.

Arbejdsmiljø i laboratoriet er en ny og gennemrevideret udgave af Laboratoriesikkerhed fra 2014. Ud over det nye navn har denne 7. udgave fået nyt layout, og indholdet er blevet opdateret og afspejler den nyeste lovgivning på området. Især kapitel 9 om klassificering og mærkning af kemiske stoffer har fået en redaktionel bearbejdning, så det fremstår mere overskueligt og opslagsvenligt.

Indhold

Forord

 1. Før du starter i laboratoriet 
 1. Generelle sikkerhedsregler ved laboratoriearbejde
  Den daglige gang i laboratoriet
  Transport og opbevaring af kemikalier, brandfarlige væsker og trykflasker
  Håndtering af kemikalier
  Vakuumudstyr
  Øvrigt laboratorieudstyr
 1. Laboratoriets sikkerhedsudstyr
  Personlige værnemidler
  Faste sikkerhedsindretninger
 1. Kemikalieaffald
  Farligt affald
  Affaldsgrupper
  Affaldsplan
  Særligt om kemikalieaffald
  Opbevaring af kemikalieaffald
  Emballage til kemikalieaffald
  Affaldsdeklaration
  Valg af emballagetype
  Transport af kemikalieaffald
  Sikkerhedsrådgiver
  Modtagerens behandling af affaldet
 1. Førstehjælp
  Hvis uheldet er ude
 1. Laboratoriebrande
  Trinvis brandbekæmpelse
  Brandklasser og slukningsmidler
  Acetylenflasker
  Trykflasker
  Peroxiddannere
  Oplag af brandfarlige væske
  Passiv brandbekæmpelse
 1. Toksikologi
  Farer er koncentrationsafhængige
  Faktorer med indflydelse på akut toksicitet
  Ætsende stoffer
  Giftige metaller og metalloider
  Organiske opløsningsmidler
  Allergifremkaldende stoffer
  Kræftfremkaldende stoffer – carcinogener
  Reproduktionstoksiske stoffer
 1. Kemiske stoffers farlige egenskaber
  Pakninger efter CLP
  Kriterier for klassificering af farlige stoffer iht. CLP
 1. Klassificering og mærkning af kemiske stoffer
  Grundelementer i mærkning
  Redskaber til klassificering og mærkning
  Emballering og mærkning
  Rent stof
  Mærkning af stoffer med urenheder
  Klassificering og mærkning af farlig blanding
 1. Begrænsning af risiko
  Oplæring og instruktion
  Risikovurdering og Kemisk APV
  Sikkerhedsdatablad (SDS)
  Kræftbekendtgørelsen
  Luftforurening og grænseværdier
  At undgå udsættelse
  Graviditet og amning
 1. Det biologiske laboratorium
  Substratfremstilling og kemikalier
  Påklædning
  Arbejdsvaner
  Biologisk affald
  Smitteveje
  Svampe
  Arbejde med spildevand og kloakslam
  Sterilisation
  Desinfektion
  Laminar air flow-kabinetter
  Arbejde med biologiske agenser
  Arbejde med genteknologi
  Arbejde med forsøgsdyr
 1. Ioniserende stråling
  Strålingstyper
  Enheder
  Halveringstid
  Absorberet dosis
  Dosisækvivalent
  Klassificering af radioaktive stoffer
  Arbejde med radioaktive stoffer
 1. Arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøapparatet
  Formålet med arbejdsmiljøloven
  Belastninger i arbejdsmiljøet
  Den tekniske og sociale udvikling
  Arbejdsmiljølovens gyldighedsområde
  Pligter og ansvar
  Arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning m.m.
  Kort om Arbejdsmiljølovens øvrige kapitler
  Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Arbejdsmiljøforlaget og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
 1. Arbejdsmiljøorganisationen
  Arbejdsmiljøgruppen
  Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen
  Arbejdsmiljøudvalget
  Branchefællesskaber for arbejdsmiljø

 2. Arbejdstilsynet
  Arbejdstilsynets opbygning
  Arbejdstilsynets opgaver
  Kontakt med Arbejdstilsynet
  Screening og smileyer
  Udgivelser
 1. Anmeldelse af arbejdsskader
  Arbejdsskadeforsikring
  Hjerneskade pga. opløsningsmidler
 1. Ergonomi
  Ensidigt belastende arbejde (EBA)
  Ensidigt gentaget arbejde (EGA)
  Arbejdsstillinger og arbejdsplads- indretning
  Tunge løft
 1. Psykisk arbejdsmiljø
  Arbejdsmiljøets psykiske konsekvenser
  Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
 1. Arbejdspladsvurdering (APV)
  Arbejdspladsvurderingens forløb
  Skærpede krav til arbejdspladsvurderingen
  Risikovurdering i laboratoriet
  Grundlag for arbejdspladsvurdering ved arbejde med biologiske agenser
  Arbejdspladsvurdering i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer
 1. Arbejdsmiljøledelse og certificering

 

Appendiks

Litteratur

Stikord

Forord

Arbejdsmiljo i laboratoriet er udviklet som en lærebog i arbejdsmiljøundervisningen ved laborantuddannelserne i Danmark. Den kan desuden anvendes som opslagsværk ved øvrige laboratorier – herunder andre undervisningslaboratorier.

Arbejdsmiljo i laboratoriet omfatter store dele af arbejdsmiljøet relateret til laboratorier, men med størst fokus på kemisk arbejdsmiljø. Der er dog også kapitler om det biologiske laboratorium, arbejdsmiljøloven, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø.

Første udgave udkom i 1994 under titlen “Basal laboratoriesikkerhed”, men den har efterfølgende skiftet navn til “Laboratoriesikkerhed”. Ved denne 7. udgave skifter bogen navn til Arbejdsmiljo i laboratoriet, da der også er fokus på andre dele af arbejdsmiljøet end sikkerhed i traditionel forstand.

I forhold til 6. udgave er der sket store ændringer i layoutet – især med hensyn til illustrationer, da bogen har fået nye tegninger og nu indeholder flere fotos. Indholdet er blevet grundigt revideret eller nyskrevet, så det passer til gældende forhold. Specifikt kan nævnes, at afsnittet om arbejdspladsbrugsanvisninger er blevet slettet og erstattet med et afsnit om instrukser efter en ændring i  bekendtgørelsen i sommeren 2019.

Denne 7. udgave af Arbejdsmiljo i laboratoriet bygger videre på 6. udgave fra 2014, som Lisbeth Møller stod bag. Lisbeth Møller er fortsat forfatter på denne udgave, men nu i samarbejde med Claus Hansen og Helle Nielsen.

Forfattere og forlag er taknemmelige for kommentarer og forslag til ændringer og rettelser. De kan sendes til info@praxis.dk.

Maj 2020
Claus Hansen, Helle Nielsen og Lisbeth Møller

Læs mere >

< Læs mindre

Vælg format
På lager
Udg. dato:
14. jan. 2021

ISBN:
9788757134124
Udgave: 7 Fag: Laborant Niveau: Kort videregående uddannelse Forlag: Praxis
499 , 00 kr.
399 , 20 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis Forlag er en del af Egmont, som også er delejer af GoTutor, Danmarks bedste tilbud inden for privat lektiehjælp. Besøg Gotutor her.

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx