IndlæserVent venligst…
Indlæser
Del af forlagshuset Lindhardt og Ringhof

Praxis
Forlagshuset Lindhardt og Ringhof består af forlagene Lindhardt og Ringhof, Carlsen, undervisningsforlagene Alinea, Akademisk Forlag og Alfabeta samt det internationale, digitale forlag Saga. Besøg vores forlag herunder.

https://praxis.dk/
229 , 00 kr.
286 , 25 kr.
Anvendt Kemi 1

Anvendt Kemi 1

Anvendt kemi 1 er første bind i en serie til kemi C-A. Bogen dækker fortrinsvis C-niveauet og arbejder målrettet med det, der karakteriserer den anvendte kemi: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er v-ae-sentlige i det moderne samfund.

Anvendt kemi 1 behandler kemisk sprog, kemiske beregninger og kemiske forbindelser samt emnerne syre/base-kemi, redoxprocesser og den indledende del af organisk kemi. Opgaver og eksempler er integreret i teksten, og en række cases perspektiverer kernestoffet. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog uden at gå på kompromis med fagligheden.

Serien er oprindeligt skrevet til det tekniske gymnasium, HTX, men er efterfølgende tilpasset de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på HTX samt HF (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i undervisningen på begge uddannelser.

Anvendt kemi 2 dækker resten af B-niveauet. 

Ekstramateriale
Benyt linket her for at komme til bogens ekstramateriale, hvor du finder et udvalg af bogens illustrationer samt ekstraopgaver, facitliste og rettelsesblade til download. Du behøver ikke kode for at tilgå rummet, men første gang du besøger det, vil du blive bedt om at oprette dig som bruger. Herefter har du direkte adgang.

Nederst her på siden finder du det periodiske system som downloadfil-

Indhold

Indledning
At beherske elementerne
At vide noget om stoffet
Undervisningsfaget kemi
Industri, miljø og forskning 

1. Kemisk mængdeberegning
Kemiske symboler og kemisk sprog
Reaktionsskemaer
Afstemning af reaktionsskemaer
Tilstandsformer
Mængdeberegninger
Stofmængder – mol
Den atomare masse
Molarmasse
Beregningsskemaer
Opløsninger – molær koncentration
Fortynding
Pipette
Formel og aktuel koncentration
Titrering
Densitet
Andre koncentrationsangivelser
Case: Drikkevand 

2. Atomer og kemisk binding
Atomets opbygning
Den moderne atommodel
Grundstoffernes periodesystem
Isotoper
Case: Møns Klint afslører fortidens klima
Hovedgrupper og undergrupper
Metaller og ikke-metaller
Elektronerne i de yderste skaller
Molekyler
Navngivning af molekyler
Polære og upolære stoffer
Opløselighedsregler
Elektronegavitet
Salte – ionforbindelser
Undergruppemetallerne
Sammensatte ioner
Fældningsreaktioner
Metalbinding
Legeringer
Stoffernes tilstandsformer
Stof på fast og flydende form
Stof på gasform
Faseovergange
Intermolekylære kræfter
Dipol-dipolkræfter
Hydrogenbinding
Dispersionskræfter
Case: DiMolybdænBorCarbid

3. Redox-reaktioner
Metallernes spændingsrække
Oxidationstal
Afstemning af redoxreaktioner 

4. Syrer og baser
Hvad er en syre og en base?
Korresponderende syre/base-par
Flerhydrone syrer
Amfolytter
Vand
Reaktioner kan gå begge veje!
Vand – opløsningsmiddel og reaktionsdeltager
Stærke og ikke-stærke syrer og baser
pH-begrebet
Måling af pH-værdier
Indikatorer
Syre/base eller sur/basisk
Syrens styrkekonstant (KS)
pH-beregninger – ikke-stærke syrer
Middelstærke syrer
Svage syrer
pH i basiske opløsninger
Vandige opløsninger med hydroxidforbindelser
pOH-begrebet
pH i baseopløsninger generelt
Syrestyrke og pH-værdi
Syre/base-titrering
pH-meter
Puffersystemer.129
Titrering af svag syre med stærk base
Ostwalds fortyndingslov
Case: Det lille p i pH 

5. Organisk kemi
Alkaner
Navngivning
Fysiske egenskaber
Kemiske egenskaber
Case: Cracking
Alkener
Cis/trans-isomeri
Alkener med dobbeltbinding i sidegruppen
Alkener med flere dobbeltbindinger
Kemiske egenskaber
Polymerisation
Case: Water Cube i Beijing
Alkyner
Cycliske forbindelser
Alkoholer (specielt ethanol)
Fremstilling af ethanol
Omdannelse af ethanol til ethen 

Appendiks

Stikord

Forord

Ideen til denne bog opstod i forbindelse med gymnasiereformen i 2004. På det tidspunkt manglede der noget undervisningsmateriale til at dække de nye ni­veauer. Specielt HF-området, hvor jeg underviste, var forsømt, og jeg begyndte derfor at udarbejde noget supplerende materiale hertil. I de følgende år begynd­te jeg tillige at undervise på HTX, og det lå lige for at udbygge og videreudvikle materialet, så det også dækkede her. HTX-verdenens meget praktisk orienterede indgangsvinkel til tingene passer fint også i forhold til HF-undervisningen, så det har været frugtbart begge veje. Gennem et par år udarbejdede jeg materialet og afprøvede det i begge de to skoleformer. I juli 2010 udkom Anvendt kemi 1.

Dette første bind dækker fagligt set det, der traditionelt kan betragtes som 1. g stof eller som HF C-niveau. Dog er især kapitlet om syrer og baser så omfat­tende, at det dækker hele kernestoffet på B-niveauet. I bogen har jeg forsøgt at krydre de teoretiske emner med praktiske eksempler – nogle i form af små for­søg, der kan laves i skolens laboratorium, mens andre bygger på brugen af kemi ude i den ”virkelige” verden. Bogen indeholder desuden en række cases, som er skrevet af fagfolk inden for forskellige områder, og jeg er dem tak skyldig.

Mange elever og kursister har været prøvekaniner ved udarbejdelsen af materia­let. Der er kommet mange gode ideer fra jeres side, som har været med til at ud­vikle og præge bogen. Nogle få skal særligt nævnes: Simone, Jesper og Anne, hvis hænder og ansigter også optræder på laboratoriebillederne i de første kapitler.

I forbindelse med tilblivelsen af bogen har jeg haft god støtte fra fagkolleger på både Horsens Tekniske Gymnasium og Horsens HF & VUC. Specielt vil jeg gerne rette en stor tak til Marianne Erneberg for hendes konstruktive bidrag ved tilrettelæggelsen af bogen i startfasen. Jeg har haft en god dialog med Peter Müller, som har været hjælpsom omkring brugen af dataopsamling i forbindel­se med de eksperimentelle småforsøg. I den afsluttende fase har jeg tillige fået mange gode og konstruktive kommentarer og rettelser fra Knud Ole Reffstrup på Odense Katedralskole i forbindelse med færdiggørelsen af dette første bind.

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til min tålmodige familie, der har været en stor støtte, mens bogen er blevet til. Tak for den gode opbakning og de nysger­rige spørgsmål.

I 2. udgave fra oktober 2011 er der indført en række større og mindre rettelser af fejl og mangler, der er blevet opdaget i løbet af bogens første år i brug. I 3. udgave fra juli 2016 er de nye retningslinjer fra IUPAC indarbejdet, der blandt andet inde­holder ny nomenklatur for navngivning af alkener og alkyner. Desuden er der brugt ladning i ionforbindelser med undergruppemetaller i stedet for romertal.

Endelig er enheden M i kapitel 1 rettet til mol/L, så den ikke bliver blandet sammen med molarmassen, M. Der ligger ekstraopgaver og facitliste i Praxis’ webshop.

Denne 4. udgave er kritisk gennemgået og redaktionelt tilrettet for småfejl, inkonsistenser og lign. Det omfatter også en større revidering i forhold til de nye læreplaner samt udmeldingen om nye begreber og navngivningsregler for både organiske og uorganiske stoffer udsendt fra Undervisningsministeriet i november 2015. I afsnittene om kemiske bindinger samt syrer og baser er der flyttet rundt på indholdet, så gennemgangen er mere logisk. Navngivningen af carbonhydrider er udvidet en smule, så molekyler, hvor dobbelt-/tripelbindinger ikke nødvendigvis er en del af længste kæde, nu også kan navngives. Endelig er bogen blevet opdateret med et lidt strammere layout.

Horsens, april 2019

Flemming Fischer

Ideen til denne bog, som er det første af to bind, der tilsammen skal dække B-niveauet i kemi på htx, opstod i forbindelse med gymnasiereformen i 2004. På det tidspunkt manglede der noget undervisningsmateriale til at dække de nye niveauer. Specielt hf-området, hvor jeg underviste, var forsømt, og jeg begyndte derfor at udarbejde noget supplerende materiale hertil. I de følgende år begyndte jeg tillige at undervise på htx, og det lå lige for at udbygge og videreudvikle materialet, så det også dækkede her. Htx-verdenens meget praktisk orienterede indgangsvinkel til tingene passer fint også i forhold til hf-undervisningen, så det har været frugtbart begge veje. Jeg har gennem de seneste par år udarbejdet materialet og afprøvet det i begge de to skoleformer.

Dette første bind dækker fagligt set det, der traditionelt kan betragtes som 1. g stof eller som hf C-niveau. Dog er især kapitlet om syrer og baser så omfattende, at det dækker hele kernestoffet på B-niveauet. I bogen har jeg forsøgt at krydre de teoretiske emner med praktiske eksempler – nogle i form af små forsøg,  der kan laves i skolens laboratorium, mens andre bygger på brugen af kemi ude i den ”virkelige” verden. Bogen indeholder desuden en række cases, som er skrevet af fagfolk inden for forskellige områder, og jeg er dem tak skyldig. 

Mange elever og kursister har gennem de seneste par år været prøvekaniner ved udarbejdelsen af materialet. Der er kommet mange gode ideer fra jeres side, som har været med til at udvikle og præge bogen. Uden jer var det nok ikke blevet til noget. Nogle få skal særligt nævnes: Simone, Jesper og Anne, hvis hænder og ansigter optræder på laboratoriebillederne i de første kapitler.

I forbindelse med tilblivelsen af denne bog har jeg haft god støtte fra fagkolleger på både Horsens Tekniske Gymnasium og Horsens HF & VUC. Specielt vil jeg gerne rette en stor tak til Marianne Erneberg for hendes konstruktive bidrag ved tilrettelæggelsen af bogen i startfasen. Jeg har haft en god dialog med Peter Müller, som har været hjælpsom omkring brugen af dataopsamling i forbindelse med de eksperimentelle småforsøg. I den afsluttende fase har jeg tillige fået mange gode og konstruktive kommentarer og rettelser fra Knud Ole Reffstrup på Odense Katedralskole i forbindelse med færdiggørelsen af dette første bind. Og uden de mange dialoger og mails med min gode redaktør Erik Lund har resultatet helt sikkert kommet til at se meget anderledes ud. Jeg ser
frem til det kommende og forhåbentlig lige så gode samarbejde med alle de ovennævnte om bind 2.

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en tak til min tålmodige familie, der har været en stor støtte, mens bogen er blevet til. Tak for den gode opbakning og de nysgerrige spørgsmål.

Horsens, juli 2010

Flemming Fischer

Forord til 2. udgave
I forhold til 1. udgave er der indført en række større og mindre rettelser af fejl og mangler, der er blevet opdaget i løbet af bogens første år i brug. De vigtigste er samlet på et rettelsesblad til 1. udgaven, og de to udgaver vil uden videre kunne bruges sammen, idet der ikke er foretaget indholdsmæssige ændringer.

Horsens, oktober 2011

Læs mere >

< Læs mindre

På lager
184 sider
Udg. dato:
01. jul. 2019

ISBN:
9788757129564
Udgave: 4 Fag: Kemi Niveau: C Uddannelse: HTX,EUX,HF,STX Forlag: Praxis Redaktør: Morten Blichfeldt Andersen
286 , 25 kr.
229 , 00 kr.
Prisen er inkl. moms
Prisen er ekskl. moms

Praxis er en del af L&R Uddannelse, som er et af Danmarks største og førende læringshuse. Her finder du også Alinea, Akademisk, Plus, Ordblindetræning og GoTutor.

Modtag seneste nyt direkte i indbakken

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder til dit fag og din uddannelse!

 

ja tak!

 
 
 
 
 
 
v1.0.0-prx

Jeg handler som

Privat

  • For privatkunder og studerende.
  • Du får vist priser inkl. moms.

Institution

  • For institutioner og virksomheder.
  • Du får vist priser ekskl. moms.
JEG HANDLER SOM
Privat
Institution